« terug naar overzicht

Thom Feddema, bestjoerslid fan stifting Freonen fan De Klyster, hat 11 maaie in greidfûgelles fersoarge foar bern fan de Nynke fan Hichtum skoalle. Fansels koe it polsspringen net ûntbrekke. Op de foto jout Thom oanwizings oer de springtechnyk.

It wie in machtich moaie middei.